ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ

I. Nazwa Projektu:
„Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” .
Projekt jest realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ
Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16
Numer zamówienia: NPU.05.2018
Celem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta Jelenia Góra poprzez termomodernizację budynku parafialnego.
II. Miejsce realizacji projektu:
Budynek parafialny na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” .
III. Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9. Parafia posiada osobowość prawną, a jej przedstawicielem jest Proboszcz- o. Stefan Wojda SchP, uprawniony do podpisywania w imieniu parafii wszelkich dokumentów prawnych, prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym oraz zawierania wszelkich umów.
IV. Informacja ogólna:
1. Postępowanie prowadzone jest poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta, z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.
Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)
Nr zamówienia: NPU.04.2018 Strona 2
2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na wybór wykonawców, w szczególności:
1) robót budowlanych, w zakresie opisanym dokumentacją projektową, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) dla wartości szacunkowej zamówienia powyżej w złotych równowartości kwoty 30 000euro i/lub zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wartości zamówienia powyżej 50 000zł netto zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków …
2) usług pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie przy realizacji zadania, dla wartości szacunkowej zamówienia poniżej w złotych równowartości kwoty 30 000euro i/lub zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikanci wydatków …

Bneficjent może poprosić potencjalnego wykonawcę, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania. Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień. Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień.
3. Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień obejmuje okres od dnia podpisania umowy planowanej
na 27 czerwca 2018r. do czasu podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych
i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
V. Zadania specjalisty ds. zamówień objętych Zaproszeniem złożenia oferty

dla robót budowlanych – wartość szacunkowa zadania powyżej równowartości w złotych 30 000Euro:
1) przygotowanie projektu Specyfikacji , w tym instrukcji dla wykonawców i wzoru umowy zgodnie z formą i zasadami określonymi w przepisach ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) albo zasadami konkurencyjności opisanymi w obowiązujących na dzień publikacji –Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków…
2) przygotowanie projektów ogłoszeń związanych z postępowaniem i ich prawidłowa publikacja,
3) prowadzenie czynności związanych z bieżącym informowaniem potencjalnych wykonawców o wprowadzanych modyfikacjach Specyfikacji, udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowanie i wysyłanie wezwań i zawiadomień – zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (w skrócie: upzp) albo zasadami konkurencyjności opisanymi w obowiązujących na dzień publikacji –Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków…
4) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w toku postępowania, dotyczące treści Specyfikacji – część formalna oraz przy udziale Koordynatora Projektu -dotyczące części merytorycznej,
5) przygotowanie projektów odpowiedzi do ewentualnych odwołań wniesionych przez wykonawców,
6) udział w pracach komisji streszczającej i oceniającej oferty,
7) sporządzenie stosownego protokołu z przeprowadzonego postępowania wraz ze wszystkimi integralnymi załącznikami,
8) przygotowania projektu umowy dla wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą,
9) stosowne publikacja tj. w BZP Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy z wykonawcą którego, oferta uznana została za najkorzystniejszą albo w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich- informacja o wyniku postępowania,
10) niezwłoczne udzielanie wyjaśnień w trakcie prowadzonej „kontroli na dokumentach” dotyczących przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.

dla samodzielnej funkcji w budownictwie przy realizacji zadania – wartość szacunkowa zadania poniżej 20 000zł netto
1) dokonanie rozeznania rynku celem udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie
wyższej niż cena rynkowa – zgodnie z trybem postępowania określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków …
2) sporządzenie zapytania ofertowego z zakresem obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 07.07.1994- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn.zm.),
3) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w toku postępowania,
4) udział w pracach związanych ze streszczeniem i oceną oferty,
5) publikacja informacji o wyniku postępowania,
6) przygotowanie projektu umowy dla wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą,
7) sporządzenie stosownego protokołu z przeprowadzonego postępowania wraz ze wszystkimi integralnymi załącznikami,
8) niezwłoczne udzielanie wyjaśnień w trakcie prowadzonej „kontroli na dokumentach” dotyczących przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
VI. Kryterium wyboru oferty:
– najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium: umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt
VII. Wynagrodzenie:
1. Za wykonaną dokumentację, podana w złożonej ofercie należność, zostanie wypłacona:
1) jednorazowo, po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych i sporządzeniemstosownej dokumentacji z postępowania,
2) jednorazowo, po podpisaniu umowy z wykonawcą wskazanym do pełnienia samodzielnej funkcji i sporządzeniem stosownej dokumentacji z postępowania
2. Potwierdzeniem wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy ze specjalista ds. zamówień jest podpisany przez strony umowy – protokołu przekazania- przejęcia opracowanej dokumentacji„ bez zastrzeżeń”.
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, wg wzoru stanowiącego załączniknr 1 należy złożyć w terminie do 25 czerwca 2018 r. (włącznie) za pośrednictwem:
a) operatora wyznaczonego, posłańca lub kuriera na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra
lub
b) komunikacji elektronicznej na adres: lukaszporabka @interia.pl
lub
c)bezpośrednio w kancelarii Parafii – ul. Cieplicka 9, Jelenia Góra,uwaga: otwartej od poniedziałku do soboty – w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo
w poniedziałek, środę i czwartek od godz.16:00 do 18:00, tel. 75 642 88 20,
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg załączonego wzoru Formularza oferty – Załącznik nr 1.
Oferty złożone w formie pisemnej powinny mieć na kopercie adnotacją: OFERTA- SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ .
Wybór wykonawcy nastąpi na sesji niejawnej.
O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, na adres podany w ofercie. Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
IX. Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, podpisana zostanie umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.
X. Okres ważności oferty:
– 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania: