ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU

I. Nazwa Projektu:
„Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” . Projekt jest realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ
Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Numer projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16
Numer zamówienia: NPU.04.2018
Celem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na
terenie Miasta Jelenia Góra poprzez termomodernizację budynku parafialnego
II. Miejsce realizacji projektu:
Budynek parafialny na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” .
III. Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9. Parafia posiada osobowość prawną, a jej przedstawicielem jest Proboszcz- o. Stefan Wojda SchP, uprawniony do podpisywania w imieniu parafii wszelkich dokumentów prawnych, prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym oraz zawierania wszelkich umów.
IV. Informacja ogólna:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…”,w oparciu o rozeznania rynku, poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta,z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia. Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)
2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności przypisanych poniżej koordynatorowi Projektu, poprzez między innymi udział co najmniej w jednym projekcie rozliczanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent może poprosić potencjalnego kandydata, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania. Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji koordynatora Projektu
Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji koordynatora Projektu, z wyłączeniem sporządzania wniosków o płatność, przy których może posługiwać się osobą mającą doświadczenie w tym zakresie, ponosząc jednak pełną, osobistą odpowiedzialność za czynności tej osoby.
3. Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy planowanej na 21 lub 22 czerwca 2018r. do czasu zakończenia Projektu tj. do 31.12.2018 r. Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy do 6 miesięcy w przypadku zmiany terminu okresu realizacji Projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim. Zmiana terminu pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
V. Zadania koordynatora Projektu:
– nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, zgodną z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym;
– prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
– prowadzenie korespondencji projektowej oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe  (sporządzanie wniosków o płatności) i całościowe Projektu;
– współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;
– współpraca z IZ RPO WD;
– reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z IZ;
– koordynacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac;
– przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia ,uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego   Projektu.
VI. Kryterium wyboru oferty:
– najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium: umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt
VII. Wynagrodzenie:
Za pełnienie funkcji koordynatora Projektu – wynagrodzenie może być wypłacone w dwóch ratach, przy czym pierwsza faktura nie może być złożona wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty podpisania umowy z wybranym kandydatem do pełnienia funkcji koordynatora Projektu i maksymalnie do 50% wynagrodzenia ofertowego (umownej ceny), druga – po zakończeniu Projektu.
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w formie pisemnej i wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2018 r. (włącznie) za pośrednictwem :
a) operatora wyznaczonego, posłańca lub kuriera na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra lub
b) komunikacji elektronicznej na adres: lukaszporabka @interia.pl lub
c) bezpośrednio w kancelarii Parafii – ul. Cieplicka 9, Jelenia Góra, uwaga: otwartej od poniedziałku do soboty – w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo w poniedziałek, środę i czwartek od godz.16:00 do 18:00, tel. 75 642 88 20,
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg załączonego wzoru Formularza oferty – załącznik nr 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona adnotacją: „OFERTA- KOORDYNATOR PROJEKTU”. Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres podany w ofercie. Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
IX. Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.
X. Okres ważności oferty:
– 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ o. Stefan Wojda SchP.
Jelenia Góra, 04 czerwca 2018 r.

 

[…]  3.    Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy  planowanej   na  21 lub 22 czerwca 2018r. do czasu zakończenia Projektu tj. do 31.12.2018 r.

Beneficjent dopuszcza  możliwość  zmiany terminu wykonania umowy do 6 miesięcy w przypadku zmiany terminu okresu realizacji Projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim.    Zmiana terminu pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.