ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU, W KAPLICY PW.ŚW. ANNY W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13.

Kaplica położona w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13, obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 10, została wzniesiona w 1855 r. jako element zespołu budynków dawnej fundacji św. Jadwigi, założonej przez Leopolda Schaffgotscha oraz arcybiskupa Heinricha Froestera. Architektura kaplicy ukształtowana jest w duchu właściwym dla budownictwa sakralnego epoki historyzmu. Stylistycznie prezentuje połączenie stylu arkadowego przejawiającego się w formie łukowo zamkniętych otworów okiennych oraz późnego baroku, wyrażonego poprzez ramową dekorację elewacji z płycinami wydobytymi w fakturalnym tynku. Jednokondygnacyjny korpus założony na rzucie prostokąta przykrywa dach trójspadowy. Dyspozycja wnętrza odzwierciedla układ i formę brył poszczególnych partii budowli. Jednonawowy, salowy korpus o zwartej jednorodnej strukturze nakrywa sklepienie krzyżowe. Prace, których celem końcowym jest przywrócenie należnego miejsce kaplicy na szlaku zabytków cysterskich, ze względu na możliwości finansowe podzielono na trzy etapy realizacji.

W Etapie I. zrealizowanym 2016 r. dokonano wymiany pokrycia połaci dachowej wraz z remontem kuli, iglicy i sygnaturki. Zakres rzeczowy Etapu II. stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia tj. remont elewacji wraz odtworzeniem stolarki i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu, zgodnie z opracowanym, w oparciu o wytyczne konserwatorskie, Projektem budowlanym obejmuje w szczególności: – zbicie tynków odparzonych i skorodowanych (ok. 316m2); – odkopanie budynku wokół, do głębokości dna fundamentów (ok. 66m3); – czyszczenie, naprawa i przygotowanie ścian fundamentowych do położenia izolacji pionowej przeciwwilgociowej (ok.90m2); – wymiana zniszczonych elementów drenażu, udrożnienie , wykonanie odprowadzenia wody; – zasypanie wykopów, wykonanie opaski z otoczaka wokół budynku (ok.55m3); – odtworzenie stolarki okiennej o Umax = ~1,1 W/m2*K (ok.29m2) z drewna klejonego min.3 warstwowego, z zastosowaniem szprosów wiedeńskich i drzwiowej o Umax = ~1,5 W/m2*K (ok.6m2); – renowacja cokołu kamiennego (ok.76m2); – wykonanie tynków , częściowe odtworzenie i renowacja opasek okiennych, uzupełnienie profilowanych gzymsów; – malowanie elewacji. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności nie wymagających posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych, w szczególności takich jak: zbicie tynków odparzonych i skorodowanych; odkopanie budynku wokół, do głębokości dna fundamentów; czyszczenie, naprawa i przygotowanie ścian fundamentowych do położenia izolacji pionowej przeciwwilgociowej; wymiana zniszczonych elementów drenażu, udrożnienie , wykonanie odprowadzenia wody; zasypanie wykopów, wykonanie opaski z otoczaka wokół budynku. Wykonywanie czynności ma polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony przepisami prawa i współczesnej wiedzy technicznej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Ewentualny brak w Orientacyjnym Przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w umownej cenie. W przypadku wystąpienia, w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót niż wykazanej w jakiejkolwiek pozycji Orientacyjnego przedmiaru robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia: – minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

Załączniki do pobrania: