ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU

 

I.        Nazwa Projektu:

„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum Aktywności Lokalnej  w Cieplicach – etap I”

– w ramach projektu  „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części  Jeleniej Góry”

Osi Priorytetowej nr 6    Infrastruktura  spójności społecznej

Działania nr 6.3   Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałania nr 6.3.3   Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- ZIT AJ

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Numer projektu:   RPDS.06.03.03-02-0019/17-01

Numer  zamówienia:  NPU.06.2018

Celem Projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  budynku parafialnego przy  ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze wraz z dobudową windy zewnętrznej dla obsługi osób niepełnosprawnych i wyposażeniem pomieszczeń.

II.          Miejsce realizacji projektu:

Budynek parafialny na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9  w Jeleniej Górze .

III.          Beneficjent:

Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9.  jest jednym               z partnerów Projektu „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części  Jeleniej Góry”.

Parafia posiada osobowość prawną, a jej przedstawicielem jest Proboszcz- o. Stefan Wojda SchP, uprawniony do podpisywania w imieniu Parafii wszelkich dokumentów prawnych, prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym oraz  zawierania wszelkich umów.

IV.          Informacja ogólna:

1.     Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…”,           w oparciu o rozeznanie rynku, poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta,   z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.

Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności przypisanych  w punkcie V. koordynatorowi Projektu.

Beneficjent może poprosić potencjalnego kandydata, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania.

Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji koordynatora Projektu.

Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji koordynatora Projektu.

3. Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy  planowanej  na  ok. 26 lipca 2018 r. do czasu zakończenia Projektu tj. do 31.12.2019 r.

V.           Zadania koordynatora Projektu:

–    nadzór nad prawidłową realizacją Projektu w imieniu Parafii, zgodną z umową o dofinansowanie  i harmonogramem rzeczowo-finansowym;

–    przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego Projektu;

–     prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych  Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;

–     prowadzenie korespondencji projektowej oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe i całościowe Projektu w zakresie przypisanym Parafii;

–     współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

–     współpraca z IZ RPO WD  za pośrednictwem Lidera Projektu- którym jest Miasto Jelenia Góra;

–     reprezentowanie Parafii w kontaktach z IZ;

–     koordynacja współpracy pomiędzy Parafią –  wykonawcą prac – Liderem;

VI.     Kryterium wyboru oferty:

– najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium:

umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt

  VII.          Wynagrodzenie:

Za pełnienie funkcji koordynatora Projektu – wynagrodzenie może być wypłacone w trzech ratach, przy czym pierwsza faktura może być złożona po podpisaniu umowy z wykonawcą wybranym do realizacji robót budowlanych – wrzesień 2018 r.-w wysokości max. 30% oferowanej, umownej ceny; druga – czerwiec 2019 r  -maksymalnie do 75% oferowanej, umownej ceny; trzecia – grudzień 2019 r. tj. po zakończeniu Projekty.

VIII.        Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w formie pisemnej i wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 20 lipca 2018 r.  (włącznie) za pośrednictwem:

a)    operatora wyznaczonego, posłańca lub kuriera na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9,  58-560 Jelenia Góra                     lub

b)   komunikacji elektronicznej na adres:  swojda@ pijarzy.pl        lub

c)    bezpośrednio w kancelarii Parafii – ul. Cieplicka 9, Jelenia Góra,  uwaga:  otwartej od poniedziałku do soboty – w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo w poniedziałek, środę i czwartek od godz.16:00 do 18:00,   tel. 75 642 88 20,

Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg załączonego wzoru Formularza oferty – Załącznik nr 1.

Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona adnotacją:  „OFERTA- KOORDYNATOR PROJEKTU- OAZA”.  Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.

O wynikach, wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres podany w ofercie.

Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.

IX.              Umowa:

Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.

X.                Okres ważności oferty:

– 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.          KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART.13 RODO:

1.         Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)zawartych w ofercie oraz jej załącznikach.

2.         Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ww. punkcie 1. przetwarzane będą do celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy        z wybranym wykonawcą, rozliczeń płatności pomiędzy stronami umowy, ewentualnych działań kontrolnych czy też udostępniania dokumentacji z postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

3.   Zamawiający informuje, w rozumieniu art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:

1)  administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 9

2)  inspektorem ochrony danych osobowych w ww. Parafii jest Proboszcz – o. Stefan Wojda SchP  e- mail:

3)  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym        z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wybór koordynatora Projektu

4)  odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celach kontrolnych

5)   dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu (5 lat)

6)  obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem związanym                   z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7)   w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  osoby, których dotyczą dane osobowe posiadają:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych ;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych    osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  nie przysługuje osobie, której dane zostają udostępnione:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII.      Wykonawca  składając ofertę jednocześnie oświadcza, że:

1)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-DZ.U.UE.L.2016.119.1.) na cele niniejszego postępowania oraz oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacją dotyczącą art. 13 RODO .

 

 

 

PROBOSZCZ PARAFII

/-/  o. Stefan Wojda SchP.

 

 

Jelenia Góra, 12 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik 2 UMOWA Nr NPU.06.2018_PROJEKT

Rozstrzygnięcie -wybór koordynatora Projektu