Nr referencyjny zamówienia: ZK.01.2018     Nr Projektu: RPDS.06.03.03-02-0019/17-01

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakończonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego – na zasadach konkurencyjności dla szacunkowej wartości zamówienia powyżej 50 000zł netto , dla zadania pn.

OAZA NA SZLAKU CYSTERSKIM  – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W CIEPLICACH-

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego

przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze  (d. Cieplice Śl. Zdrój)  –  ETAP I,