PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W JELENIEJ GÓRZE

w formule partnerskiej, w której liderem jest Miasto Jelenia Góra, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

OAZA NA SZLAKU CYSTERSKIM-CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W CIEPLICACH

– ETAP 1:  Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego

przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze   (d. Cieplice Śl. Zdrój)

 

Bezpośrednim celem Projektu jest utworzenie w budynku parafialnym Centrum Aktywności Lokalnej, którego zadaniem jest podniesienie poziomu aktywności,  integracji społecznej i edukacji mieszkańców Cieplic, a w szczególności dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologiami  społecznymi, osób  z niepełnosprawnością,  bezrobotnych i seniorów.

Budynek poprzez dobudowę windy oraz podjazdu dostosowany zostanie w pełni do potrzeb osób  korzystających z Centrum  Aktywności.

Ocieplony, z dobrym wyposażeniem i klimatem, służyć ma jako miejsce integracji najstarszego z najmłodszym pokoleniem w Parafii.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:                od  I kwartału  2017 r.  do  IV kwartału   2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                                                                     1 782 460,66 zł                                                WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:        1 446 268,09 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA:                                                                           159 089,49 złPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W JELENIEJ GÓRZE

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ BUDYNKU PARAFIALNEGO NA TERENIE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO BUDYNKÓW SAKRALNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. CIEPLICKIEJ 9 W JELENIEJ GÓRZE” .

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Jelenia Góra poprzez termomodernizację budynku parafialnego. Kolejnym, długofalowym celem jest  poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego  poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych nastąpi  szacowane zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 860,6 GJ/rok oraz  szacowany roczny  spadek emisji gazów cieplarnianych o 106,24 ton równoważnika CO2.  Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających wpłynie pozytywnie na poprawę  w szczególności stanu zdrowia mieszkańców  Miasta oraz kuracjuszy i turystów odwiedzających Uzdrowisko Cieplice Śl. Zdrój.

Dla  budynku parafialnego zakres Projektu obejmuje: ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem, ocieplenie lukarn, wymianę stolarki, ocieplenie ścian zewnętrznych i pionowych  ścian fundamentowych, montaż dwóch liczników zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż zaworów termostatycznych oraz automatycznego czujnika pogodowego w węźle cieplnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  27 kwietnia 2016 r.  do  31 sierpnia 2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                                                               908 241,08zł
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:  772 004,92zł