Bierzmowanie.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży szkolnej, która uczęszcza na katechezę w szkole, w naszej parafii trwa ROK i jest prowadzone w parafii zamieszkania w następującym porządku:

Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej lub uczęszczający do szkoły średniej, jeśli ktoś przygotowanie chce rozpocząć w starszym wieku.

Należy na początku roku szkolnego (wrzesień) zgłosić do kancelarii parafialnej lub w zakrystii chęć rozpoczęcia takiego przygotowania. We wrześniu w ramach ogłoszeń duszpasterskich jest podawana informacja o terminie pierwszego spotkania organizacyjnego. Kolejne terminy spotkań ustalane są już indywidualnie i przekazywane bezpośrednio osobom zapisanym i nie są podawane w kościele w ramach ogłoszeń duszpasterskich, dlatego tak ważne jest zapisanie się do bierzmowania już we wrześniu.

Spotkania do bierzmowania zwykle odbywają się raz w miesiącu w niedzielę po Mszy św. i trwają 60 minut, tak by młodzież mogła uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Miejscem spotkań jest sala w klasztorze (Kolegium Zakonu Pijarów).

Uczęszczania co tydzień na niedzielą Msze św. oraz regularna spowiedź św.  jest koniecznym warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania.

Zakończenie przygotowania planowany jest na czerwiec.

Uroczyste przyjęcie sakramentu bierzmowanie z rąk księdza biskupa, przez osoby które przeszły przygotowanie (od września do czerwca) organizowane jest tylko raz w roku pod koniec października czyli na początku I klasa szkoły średniej.


BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH

Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie naszej parafii, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania (który jest wymagany aby brać odpowiedzialność za wiarę innych osób np. aby zostać rodzicem chrzestnym; przyjąć święcenia kapłańskie; i również, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, że „katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności” (KPK kan. 1065 § 1)) prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia i zapisanie się na indywidualne przygotowanie do tego sakramentu prowadzone przez jednego z ojców. Zapisy na przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania rozpoczynają się na przełomie września i października.


Kto jest potrzebny do przyjęcia sakramentu bierzmowania i jak ono wygląda?

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. NIE MOŻE to być rodzic bierzmowanego. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,

 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),

 • prowadził życie zgodne z wiarą (np. nie jest w niesakramentalnym małżeństwie).

 • nie jest rodzicem bierzmowanego (Zobacz Kodeks Prawa Kanonicznego: Kanon nr. 874 i 893)

     W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.


Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał, aby także wobec prześladowców dawali świadectwo nieugiętej wiary. W dzień przed swoją męką obiecał Apostołom, że ześle od Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z nimi na zawsze. Wreszcie po swoim zmartwychwstaniu Chrystus obiecał, że wkrótce ześle na nich Ducha Świętego, który napełni ich mocą i uczyni Jego świadkami „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz l ,8).

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, które jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

 Przygotowanie kandydatów

Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do I Komunii świętej, a szczególnie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan. Dlatego biskupi w wielu diecezjach polskich, także w naszej, aby umożliwić młodzieży przejście procesu duchowej formacji ustalili okres przygotowania do bierzmowania na 2 lata.

Kandydat do bierzmowania wybiera sobie nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Sprawę wyboru imienia winien omówić z kapłanem lub ze swoim katechetą.

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

 • być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem
 • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Powrót do strony: Sakramenty Święte ⇒